อะไรที่ทำให้เรา...มั่นใจ

บนเส้นทาง...ที่ตั้งใจ

หลักสูตรนี้ มีคำตอบ 

MINDSET FOR LEADERSHIP

โค้ชครูแหม่ม คนคิดดี    ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา

วิทยากร :  โค้ช : ที่ปรึกษา 

นักเจียระไนเพชร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาองค์กร 

โค้ชมืออาชีพ  Professional Certified Coach:PCC,CFT 

ที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ-ICF

 

   คลิกสอบถามการจัดอบรม "In-house Training /On Line Training"

 

 

ด้านการบริหาร
Management Course
ด้านการโค้ช 
Coach Course
ด้านการสร้างทีมงาน
Team Development
ด้านการบริการ
Services Mind
ด้านการตลาด
Marketing and Sale

 

Visitors: 13,820