การนำเสนออย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

การนำเสนอ (PRESENTATION) เป็นหัวใจในการขายความคิดแก่ผู้ฟัง

ลดความแตกต่างระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง สามารถขจัดข้อโต้แย้งจากผู้ฟัง

และเป็นการช่วยการตัดสินใจของผู้ฟังในเวลาที่จำกัด ส่วนสำคัญดัง กล่าวต้องอาศัยทักษะในการเตรียมตัว

ของผู้นำเสนอ ทั้งด้านการจัดเตรียมการประชุม (MEETING ARRANGEMENT)

การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (OBJECTIVE SETTING) การจัดระบบข้อความเพื่อการนำเสนอ

หรือโครงเรื่อง (AGENDA SETTING) การวิเคราะห์ผู้ฟัง (AUDIENCE ANALYSIS)

และการจัดเตรียมเอกสาร และสื่อ (HAND OUT & VISUAL AIDS PREPARATION)

เพื่อช่วยในการนำเสนอรวมถึงการใช้ทักษะในการสื่อความหมายให้เหมาะสมกับผู้ฟัง

ประกอบด้วยน้ำเสียง สายตา การใช้คำพูด และบุคลิกภาพ

 

     วัตถุประสงค์ เพื่อ...

  1. เรียนรู้การกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

  2. สามารถจัดลำดับความคิดเห็น และขบวนการนำเสนอ อย่างมีขั้นตอน และเข้าใจง่าย

  3. สามารถจัดลำดับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

  4. สามารถสร้างความมั่นใจในการแสดงออก

  5. ฝึกปฏิบัติการนำเสนอทุกรูปแบบ

   o   พื้นฐานการนำเสนอ

   o   การแสดงความคิดเห็น

   o   การนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ

   o   การนำเสนอเพื่อขออนุมัติ

  6. เข้าใจขบวนการสังเกต และปรับแนวทางการนำเสนอ ด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

  ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย...

     1. หลักการและความสำคัญของการนำเสนอ

     2. รูปแบบการนำเสนอที่มีประสิทธิผล

     3. การนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์

         การกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การนำเสนอ    

         การวางแผนและการเตรียมการก่อนนำเสนอ

     4. ทักษะที่ใช้ในการนำเสนอ                                    

          การเพิ่มประสิทธิภาพในการพูดเพื่อนำเสนอ

          การใช้หลักการและเทคนิคต่างๆ เพื่อนำเสนอ เช่น

          การใช้หลักขายความคิด, การพูดเพื่อโน้มน้าว

          การเพิ่มน้ำหนักและความน่าเชื่อถือในการนำเสนอ

          เทคนิคการตอบคำถามของผู้ฟัง ฯลฯ

     5. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการนำเสนอ

         การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง

     6. การเลือกใช้สื่อเพื่อการนำเสนอ

     7. ฝึกปฏิบัติจริงในการนำเสนอ

 

การฝึกปฏิบัติการนำเสนอ และการให้  FEEDBACK

 

- ฝึกปฏิบัติการนำเสนออย่างน้อยคนละ 4 ครั้ง

- ให้ Feedback และ Comment เพื่อการปรับปรุง     

                                         

 วิธีการอบรม               บรรยาย,ชวนคิด,สรุปเป็นช่วงๆ,ทำเป็นแบบอย่างให้เห็น แข่งขันสร้างสรรค์

                             ใส่ Pressure เป็นระยะ ฝึกปฏิบัติ Feedback

 

 ระยะเวลาดำเนินการ      จำนวน 2 วัน ต่อ รุ่น (เวลา 9.00-16.00 น.)

 วิทยากร            โค้ชครูแหม่ม   (อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา)

 

 

Visitors: 257,045