Logical Thinking For Excellent Performance

 

คิดอย่างมีตรรกะ เพื่อชัยชนะและความเป็นเลิศในงาน

Logical Thinking For  Excellent Performance

 

 

" องค์กรที่มีบุคลากรใช้ความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้ 

จะทำให้มีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ "

 

            ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วย

การคิดอย่างมีเหตุและผล จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง

และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้น

ที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

 

 

วัตถุประสงค์:

1. ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคและขั้นตอนการพัฒนาความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

3. มีกระบวนการและการนำเครื่องมือของความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะมาใช้

4.นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาโดยสังเขป

 • ความสำคัญและแนวคิดเชิงตรรกะกับการทำงานในทศวรรษ 21

 • กระบวนการทางความคิดของมนุษย์

 • ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ทำให้ความคิดถูกจำกัด

 • หลักการของความคิดเชิงตรรกะ

 • แนวคิดที่นำมาใช้กับความคิดเชิงตรรกะ

 • เครื่องมือที่นิยมใช้สำหรับความคิดเชิงตรรกะแนวทางการนำไปใช้ในงาน

  • Why-Why Analysis

  • Tree Diagram

  • Matrix Diagram

 • แนวทางในการนำไปใช้งาน

 • ทักษะ(Skill)ที่สำคัญเพื่อทำให้ความคิดเชิงตรรกะเกิดผลลัพธ์

 • คุณค่าที่เกิดจากความคิดเชิงตรรกะ

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี

2. สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย

3. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญ

   เพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ

4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

 

 

Visitors: 24,755