โค้ชครูแหม่ม คนคิดดี

ผู้บริหาร  สถาบันคนคิดดี...ทำสิ่งที่ “มี” ให้ “ดี”ที่สุด

วิทยากรรับเชิญ และวิทยากรที่ปรึกษาให้กับ ภาครัฐ, ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา

วิทยากรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆให้เป็นวิทยากรสอนประจำในหลักสูตร

อาทิเช่น

- Top Sale Skills Sales Strategies to Double Your Customers & Profits ให้กับ Com7 บริษัท คอมเซว่น จำกัด (มหาชน)

- Top Communication Skills for the Best เทคนิคการสื่อสารอย่างเหนือชั้น 

ให้กับ KING POWER

- การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทำงานเป็นทีม 

ให้กับ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- 3SET ESSENTIALS FOR HIGH-IMPACT LEADERS 

ให้กับ SALES SANWA บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด

- Peak Potential Peak Performance ให้กับบริษัท ธนาคาร ธนชาติ

- Smart Employee เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร 

ให้กับ TSH บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

 

เชี่ยวชาญในเรื่อง

 1. Executive Coaching
 2. TOP SALE SKILLS
 3. Mindset to Success
 4. High Performance Leadership
 5. Effective Communication
 6. Appreciative Listening
 7. Rapport Building
 8. Powerful Question
 9. Service Excellence

 

การศึกษา

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 

ประวัติการทำงาน

 • เลขานุการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด
 • เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท ไอจีเอส จำกัด(มหาชน)(GEMOPOLIS)
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • Project Development Manager บริษัท บิสซิเนสวิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

ตัวอย่างหลักสูตร

- หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (ORGANIZATIONAL COACHING)

- หลักสูตร MINDSET TO SUCCESS  รู้คิด เลือกคิด ชีวิตสำเร็จ

- หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ รู้ตน รู้คน รู้งาน รู้สถานการณ์ มุ่งสู่เป้าหมาย High Performance Leadership

- หลักสูตร Top Communication Skills for the Best เทคนิคการสื่อสารอย่างเหนือชั้น

- หลักสูตร การฟังของผู้นำเพื่อสร้างผู้นำ ด้วย Appreciative Listening

- หลักสูตร การสื่อสาร เพื่อการสร้างความไว้วางใจด้วย Rapport Building สะพานสู่ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง

- หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์ด้วยกิจกรรม Lego Model

- หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเอง Self-Development

- หลักสูตร 3 SET ESSENTIALS FOR HIGH-IMPACT LEADERS

- หลักสูตร การสร้างความสุข สนุกในการทำงาน

- หลักสูตร กลยุทธ์การบริการลูกค้า Service Excellence

- หลักสูตร Top Sale Skills Sales Strategies to Double Your Customers & Profits

- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ PRESENTATION TECHNIQUE

- หลักสูตร Commitment to Goal

- หลักสูตร Positive Thinking คิดบวกเพื่อผลสำเร็จของ ตน คน งาน

- หลักสูตร การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Key Success Management)

- หลักสูตร POWER OF MOTIVATION for Change Management

- หลักสูตร Coaching and Feedback for High Performance

- หลักสูตร ผู้นำสร้างผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน Transformational Leadership

- หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER 

Visitors: 257,807