Management Course

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหาร (Management Course)

ทักษะบริหารการจัดการ  

 • การบริหารเชิงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์(Vision & Strategic Management)
 • การบริหารจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • การบริหารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจ
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • การบริหารเวลา งาน และคน อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

ทักษะ ของการบริหาร

 • ทักษะการฟังแบบผู้นำ
 • ทักษะการมอบหมายงาน การสั่งงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการเป็นนักบริหารมืออาชีพ
 • การตั้งเป้าหมาย วางแผน และติดตามงาน

 

ทักษะ การสอนงาน

 • Coach for Supervisor
 • Training the Trainer
 • การสอนงาน แบบระบบพี่เลี้ยง
 • การสอนงานโดยการฝึกทำงานจริง (On The Job Training)

 

ทักษะ การพัฒนาบุคคล


 • Key performance Indicators (KPIs)
 • การใช้ KPIs เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Performance Appraisal)
 • การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
 • แปรเปลี่ยนความเข้าใจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงภายในอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Satir
 • การพัฒนาภาวะผู้นำด้วย “นพลักษณ์” ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเอง
 • การสร้างแผนที่ชีวิตเพื่อผลสำเร็จในงาน
 • การเป็นพนักงานที่ดี
 • ปลุกพลังชีวิตด้วยจิตวิทยา
 • การพัฒนาศักยภาพตนเอง
 • การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • คุณภาพชีวิต

 

สายด่วน: น้ำตาล (085 327 1116), หนึ่ง (086 8924 899)

Visitors: 19,958